×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 3318

K O N K U R S

PËR PUNIMIN E LOGOS

SË KËSHILLIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE

I

Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë të gjithë personat fizikë dhe juridikë, të cilët nuk janë anëtarë të Komisionit e as persona të cilët Komisioni i ka angazhuar në punën e vet.

II

Propozimi për zgjedhjen ideore të logos të Këshillit, në përputhje me Ligjin për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave (“Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 031/06, 051/06, 038/07, “Fleta zyrtare e MZ”, nr. 002/11, 008/11 dhe 031/17) duhet t’i përshtatet karakteristikave historike, kulturore, natyrore dhe karakteristikave të tjera të popullit shqiptar dhe nuk mund të jetë në të njëjtën formë apo në formë të modifikuar me simbolet e një partie politike, ndërmarrjeje afariste, institucioni, personi tjetër juridik ose organizate në vend apo jashtë.

III

Kriteret e përgjithshme për hartimin e zgjedhjes ideore të logos dhe flamurit:

 1. Logoja (shenja dalluese) duhet të jetë i punuar në përputhje me praktikën e zakonshme heraldike dhe të korrespondojë me përmbajtjen e përcaktuar në pikën II të konkursit;
 2. Numri, renditja dhe përmbajtja e fushave në aktvendimin e propozuar të logos duhet të jetë e përshtatshme sipas praktikës heraldike;
 3. Logoja duhet të bëhet në dy variante: a) themelore (e ashtuquajtur logo e vogël); b) e zgjeruar, gjegjësisht zyrtare (e ashtuquajtur logo e mesme);
 4. Logoja e zgjeruar - zyrtare duhet të ketë mbishkrimin me tekstin në shkrimin latin Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në gjuhën shqipe, gjuhën malazeze (Nacionalni savjet Albanaca) dhe angleze (Albanian National Council);
 5. Trajta dhe forma e logos duhet të mundësojë teknikën e printimit në disa ngjyra, përfshirë edhe bardhë e zi dhe që logoja, si simbol, të mund të përdoret për punimin e pllakave, diplomave, shenjave, njohjeve publike, suvenireve dhe ngjashëm.

IV

                   Kushtet e veçanta lidhur me prezantimin dhe pajisjet e zgjedhjes grafik të propozuar:

 1. Vizatimi me të cilin përfaqësohet propozimi duhet të bëhet me ngjyra dhe të dorëzohet në fletë të veçantë të formatit A4 së bashku me variantin bardhë e zi të të njëjtit propozim;
 2. Në fletë të veçantë të formatit A4, duhet të jepen shembuj të detajuar me aplikimin e stemës së propozuar në memorandum, zarf postar dhe kartëvizitë;
 3. Secila prej fletëve të lartpërmendura që përmban propozimet, duhet të shënohet veçmas me një kod dhe një numër;
 4. Përveç dorëzimit të vizatimeve në letër, propozimi paraqitet edhe në formë elektronike si grafikë vektoriale e ruajtur në CD duke iu përmbajtur rregullit të dorëzimit me kod, si më lart.
 5. Bashkëlidhur, në një fletë të veçantë duhet të sqaroni shkurtimisht idenë dhe simbolikën e punimit (logos) tuaj.

V

Paraqitja e punimeve konkurruese, zgjedhja e tyre dhe shpërblimet konkurruese:

 1. Punimet e konkursit dorëzohen në zyrë të Këshillit Kombëtar çdo ditë pune ose përmes postës në pako (zarf A4) ME KOD, më së largëti deri në ora 16:00 të ditës së fundit të konkursit, në adresën: Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, Bul. Gjergj Kastrioti Skënderbeu pa nr., 85 360 Ulqin, Mali i Zi, drejtuar Komisionit për Përgatitjen e Propozimeve të Simboleve, me mbishkrim “KONKURSI PËR LOGON - MOS E HAP”.
 2. Me punim, në zarf të veçantë të mbyllur është e nevojshme të dorëzohen edhe të dhënat personale të pjesëmarrësve (emri dhe mbiemri, adresa e banimit dhe numri i telefonit), si dhe deklarata e shkruar e autorit që nëse shpallet fitues, e drejta e autorit transferohet automatikisht tek shpallësi i konkursit, gjegjësisht tek Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve dhe se propozimi i ofruar është krijim personal i autorit.
 3. Konkursi hapet më datë 04.04.2019 dhe zgjat 30 ditë nga dita e publikimit të tij.
 4. Me përfundim të konkursit, komisioni do të vlerësojë në mënyrë profesionale të gjitha punimet e arritura dhe do të bëjë përzgjedhjen e tyre brenda 15 ditëve dhe për këtë do të informojë pjesëmarrësit e shpërblyer si dhe publikun përmes mediumeve publike (sajtit) me njoftim me shkrim.
 5. Tri zgjedhjet ideore më të suksesshme shpërblehen dhe shpërblimet përfshijnë kompensimin për punë, mjetet materialet e investuara dhe transferimin e të drejtës së autorit shpallësit të konkursit.
 6. Komisioni mban të drejtën që të kërkojë përmirësime të vogla eventuale të punimit fitues.

Shpërblimet janë si në vijim:

Shpërblimi I    500,00 euro

Shpërblimi II  200,00 euro

Shpërblimi III 200,00 euro

VI

KUSHTET E KONKURSIT:

 1. Çdo pjesëmarrës i konkursit mund të marrë pjesë me më së shumti tre punime, por çdo punim duhet t’i dorëzohet Komisionit si dërgesë (punim) e veçantë, me kod të veçantë dhe përmbajtje të kërkuar;
 2. Punimet, të cilat në adresën e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve do të mbërrijnë pas skadimit të afatit prej 30 ditëve nga dita e publikimit të konkursit, nuk do të shqyrtohen.
 3. Punimet, të cilat nuk janë dorëzuar në pajtueshmëri me kërkesat dhe rregullat e cekura më lart, nuk do të konsiderohen dhe kjo do të konstatohet zyrtarisht në procesverbal gjatë vlerësimit. 

Adresa e e-mailit: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt personi:

-          Adriana Hoxha

-          Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, tel: 030 401-302

Komisioni për Përgatitjen e Propozimeve të Simboleve

të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi

Pas disa librave të cilat trajtojnë tema dhe çështje të ndryshme që lidhen drejtpërdrejt apo tërthorazi me shqiptarët, studiuesi i njohur në botën shkencore shqiptare, Hajrudin S. Muja, i cili jeton në SHBA, vjen me një botim të ri kushtuar vendlindjes së tij, Krajës.

Libri është botuar këto ditë nga Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club”, me mbështetjen financiare të Shoqatës “Kraja” – Nju-Jork, dhe vjen si një dhuratë e autorit për vendlindjen dhe bashkëvendësit e tij.

Monografia është një studim gjithëpërfshirës dhe ndër studimet më serioze për trevën e Krajës, i cili e trajton atë në aspektin shumëdimensional, duke filluar që nga periudha e antikitetit e deri në ditët e sotme. Ajo që e karakterizon këtë studim faktografik dhe dokumentar është mbështetja në burime të shumta, jo vetëm shqiptare, por edhe malazeze, osmane, angleze etj. Metodologjia e studimit dhe aparati kërkimor që përdor autori, i japin këtij botimi karakter të mirëfilltë shkencor.

Në Hyrje të monografisë, autori sqaron se ai nuk është historian dhe nuk po bën histori. “Unë thjesht po seleksionoj dhe po përmbledh shënimet që kam koleksionuar për një kohë të gjatë nga literatura e lexuar ose nga tregimet e të moshuarve për t’i radhitur në një monografi për Krajën. Natyrisht është një përpjekje modeste për të bërë atë që duhet të kishin bërë gjeneratat e mëparshme, të cilët mund të kishin koleksionuar më shumë rrëfime nga të moshuarit e tyre, por gjeneratave të ardhshme nuk do t’u mbetet asgjë sepse rrëfimet e pashkruara vdesin bashkë me atë që i ka në mendje”.

Monografia është botim voluminoz me lidhje të fortë dhe përbëhet nga rreth 450 faqe të formatit A4.

Redaktor i monografisë është Arian Koçi, kurse redaktor teknik Qazim Muja. Libri është shtypur në shtypshkronjën IVPE – Cetinë.

Hajrudin S. Muja ka botuar më herët librat: “Një zë nga mërgimi”, “Ulqini dhe Tivari ndërmjet krishtërimit dhe islamit”, “Lufta e Kosovës në shtypin amerikan”, “Në fenë e të parëve”, “Kisha e sherrit”, “Një histori e humbur I – Evropa dhe Islami”, “Një histori e humbur II – Qytetërimi”, “Një histori e humbur III – Letërsia” dhe “Një histori e humbur IV – Mbretëria e vdekjes”.

Në kuadër të veprimtarisë së tij botuese “Art Club”, botuesi më i madh ndër shqiptarët në Malin e Zi, ka botuar deri tani rreth 135 libra, kryesisht të autorëve shqiptarë në Malin e Zi.    

Kraja-Monografi-Kopertina.JPG

Sipas vlerësimeve të Zyrës së Punësimit të Malit të Zi, këtë sezon veror vetëm në bregdet do të kërkohen rreth 20.000 punëtorë sezonal.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Kemal Purishiq, tha se një nga prioritetet kyçe në punën e Qeverisë është arritja e zhvillimit ekonomik si parakusht për rritjen e standardit jetësor të qytetarëve.

Ai shtoi se "forca e punës duhet të bëhet më konkurruese para se Mali i Zi të bashkohet me Bashkimin Evropian, pasi më vonë, nga liberalizimi i tregut të punës, burimet njerëzore do të përpiqen të shkojnë në vendet e BE”.

Presidenti i Shoqatës turistike malazeze, Zharko Raduloviq, tha se Mali i Zi nuk ka forcë të mjaftueshme të punës.

"Ne në turizëm kemi nevojë për rreth pesë deri në shtatë mijë punëtorë. Njerëzit tanë nuk duan të punojnë pasi janë pagat e vogla," vuri në dukje Raduloviq.

Ndryshe, pagat e punëtorëve sezonal në Mal të Zi janë rreth 500 euro, dhe në rajon pagat më të larta janë vetëm në Kroaci.

 

Budva-Montenegro.jpg

Në Galerinë e Qendrës së Kulturës në Ulqin, të enjten mbrëma, më 28 mars 2019, është hapur ekspozita fotografike “Colours of Albania”, në të cilën janë prezantuar 30 fotografi nga konkursi fotografik i organizuar vitin e kaluar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë, me qëllim promovimin e imazhit të saj në botë.

 

 

55575753_419279108631446_6418959951087009792_o.jpg

 

 

Ekspozita është organizuar nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Malin e Zi në bashkëpunim me Shoqatën e Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club” dhe Qendrën e Kulturës – Ulqin, me mbështetjen e Harmonia Hotels Group, Organizatës Turistike Ulqin dhe L&G Design.

Në ceremoninë e çeljes së ekspozitës, të pranishmit i kanë përshëndetur Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Podgoricë, z. Ridi Kurtezi, drejtori i Drejtorisë së Diplomacisë Ekonomike, Publike dhe Diasporës në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, z. Andris Stastoli, ndërsa për fotografitë e ekspozuara ka folur kritiku i artit Qazim Muja.

 

 

55549619_419279075298116_7914045488528097280_o.jpg

 

 

Fotografitë sollën te publiku trashëgiminë materiale dhe jomateriale, peizazhe të bukurive natyrore, monumentet kulturore, historike dhe fetare, arkitekturën, traditën e Shqipërisë dhe shoqërisë shqiptare.

55961802_419278208631536_1238663079198195712_o.jpg

 

 

Me 331 për, u konfirmua për të dytën herë mandati për fillimin e trialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën, përcjellë "Bota sot".

Kështu ka njoftuar edhe kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili thotë se kjo u bë nën lidershipin e eurodeputetes Tanja Fajon.

Ai thotë se ky vullnet kaq i fuqishëm politik, që buroi sot nga Parlamenti Europian në Strasburg, rikonfirmon për të disatën herë se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kushtet e parashtruara, siç e ka konfirmuar edhe Komisioni Europian në Bruksel vitin

Nën lidershipin e eurodeputetes Tanja Fajon - në Parlamentin Europian me 331 vota për, u konfirmua për të dytën herë mandati për fillimin e trialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën.

Një vullnet kaq i fuqishëm politik, që buroi sot nga Parlamenti Europian në Strasburg, rikonfirmon për të disatën herë se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kushtet e parashtruara, siç e ka konfirmuar edhe Komisioni Europian në Bruksel vitin e kaluar.

 

58ca94b0-6044-41fa-81b1-3ac10a0a0a67-evropskiparlament2704201507-preview.jpg

 

 

Është tërësisht e padrejtë, frustruese, dhe e dekurajuese që qytetarëve të Kosovës vazhdon t’u mohohet e drejta e fituar për lëvizje të lirë në Europë.

Në emër të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, u bëjmë thirrje kryeqyteteve të shteteve anëtare të Bashkimit Europian, që t’i japin drejtim dhe epilog çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën, si e drejtë e fituar dhe e pakontestueshme, tani kur bëhen shtatë vjet nga data kur na është dorëzuar udhërrëfyesi për vizat.

Kosova vazhdon të mbetet e fokusuar në përkushtimin e saj për avansimin e rrugës sonë drejt Bashkimit Europian, dhe u qëndron fuqishëm besnike vlerave dhe parimeve për të cilat jemi zotuar bashkë në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit.

Nga e hëna në shkollat fillore në teritorit të komunës se Rozhajës do të fillojë regjistrimi i nxënësve në klasë të parë.

Të drejtë regjistrimi kanë të gjithë fëmijët të cilët deri në fund të viti kalendarik 2019. mbushin gjashtë vjetë.

Nga Instituti edukativ arsimor kanë njoftuar se për regjistrim në klasë të parë të shkollës fillore nevojiten këto dokumente:

 1. Çertifikata e lindjes
 2. Vërtetimi i mjekut
 3. Vërtetimi nga psokologu

pocetak_skolske_godine.jpg

Tifozi me aftësi të kufizuara i Dritës, Avdullah Berisha – Evi, vazhdon të jetë i pranishëm në ndeshjet e Kosovës.

Ai e përcolli nga afër edhe sfidën ndaj Bullgarisë mbrëmë, përcjellë Gazeta Olle.

Pas ndeshjes, atij ia bëri një befasi të bukur portieri Arijanet Muriqi.

Gardiani kosovar ia dhuroi fanellën, derisa më pas pozoi me të së bashku edhe me disa futbollistë tjerë të ekipit.

Fotoja ka marrë një numër të madh pëlqimesh në Facebook.

Duhet vlerësuar gjesti pozitiv i futbolllistëve, pasi që edhe pse të dëshpëruar pas barazimit, respektuan Evin, tansmeton FF Kosova - Fan Club

 

54525158_2080251312066306_4217959623304413184_n.jpg

Të dielën akrepat e orës do shkojnë 60 minuta para.

Më 31 mars kur të jetë ora 2 pas mesnate, akrepat do shënojnë orën 3.

Ora verore do sjellë një ditë më të zgjatur dhe natë më të shkurtër.

Ndryshimi i orës ndodh dy herë në vit, në muajin mars dhe në fund të tetorit kur hyjmë edhe në sezonin dimëror.

Por kjo mund të jetë hera e fundit e ndryshimit të orës, pasi në Evropë tashmë është hapur një debat në lidhje me këtë çështje.

Komisioni Europian më 12 shtator të këtij vitit ka marrë vendim që lëvizja e akrepave të orës, kthimi në llogaritjen verore për herë të fundit të bëhet më 31 mars të vitit 2019, ndërsa shfuqizohet në tetor të vitit 2019. Ky vendim është i detyrueshëm për të gjitha vendet anëtare të BE-së.

 

 

sat.jpg

Ponedjeljak, 25 Mart 2019 09:15

Ekspozitë fotografike ”COLOURS OF ALBANIA”

Autor

Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve "Art Club" në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Malin e Zi dhe Qendrën e Kulturës - Ulqin do të organizojnë ekspozitën fotografike "Colours of Albania", ditën e enjte, më 28 mars 201Posteri.jpg9, ora 19.00, në Galerinë e Qendrës së Kulturës - Ulqin.

Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club” shënoi Ditën Botërore të Poezisë të enjten, më 21 mars 2019, në Muzeun Etnografik në Draginë.

Në këtë takim të krijuesve, anëtarëve dhe miqve të Shoqatës, ku si temë debati kishte “Pse shkruaj (nuk shkruaj) poezi?”, u fol për problemet e poezisë sot, leximit dhe receptimit të saj. Krijuesit folën për raportin e tyre me poezinë, si e shohin dhe e vlerësojnë atë, treguan për përvojat e tyre në shkrimin e saj. Një pjesë e pjesëmarrësve lexuan poezi nga krijimtaria e tyre.

Dita_Boterore_e_Poezise_18.jpg

 

Na nderuan me pjesëmarrjen e tyre anëtarët e Shoqatës së Shkrimtarëve Shkodër, kryetari Zija Vukaj, shkrimtari Skender Temali, poetja Mimoza Rexhvelaj dhe drejtori i Bibliotekës “Marin Barleti” - Shkodër, Gjovalin Çuni.

Në fund të takimit, pjesëmarrësit shijuan ushqimet e përgatitura nga familja e pronarit të Muzeut Etnografik - Draginë, z. Hajredin Kovaçi, si dëshmi e kuzhinës tradicionale dhe mikpritjes anamalase.

Ky është viti i dytë që SHAI “Art Club” organizon shënimin e Ditës Botërore të Poezisë në bashkëpunim me Muzeun Etnografik në Draginë, duke ndërthurur artin e fjalës me etnografinë dhe traditën.

Dita_Boterore_e_Poezise_22.jpg

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!