Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

                                                                                             OBAVJEŠTAVA
                                                                                       zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 24 stav 5 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

                                                                                      OBAVJEŠTAVA
                                                                                zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini,(„Sl. list CG“, br. 21/09 i 40/11), člana 30. stav 1. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini,(„Sl.list CG“, br. 44/10), člana 24 Odluke o građevinskom zemljištu  („Sl.list CG-opštinski propisi“,br.16/21), Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera, br. 01-018/22-1352 od 17.05.2022 god., Petogodišnjeg plana privremenih objekata za period od 2021 god.do 2025 . god. („Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 8/21),Direkcija za imovinu i zaštitu prava opštine - Opštine Rožaje  o  b j a v lj u j e: 

Na osnovu člana 14 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje


Obavještava
zainteresovanu javnost
Pozivaju se poslodavci (privredna društva i preduzetnici) koji imaju sjedište ili poslovnicu na teritoriji opštine Rožaje, a koji posluju duže od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta “Zajednička akcija za aktivne mjere zapošljavanja u drvoprerađivačkom sektoru u opštini Rožaje”, odnosno od 26. 10. 2021. godine, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za dodjelu granta za podršku zapošljavanju u drvoprerađivačkom sektoru u opštini Rožaje. 

Na osnovu člana 24 stav 5 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje

                                                                  OBAVJEŠTAVA
                                                              zainteresovanu javnost

„Pošten rad se uvijek isplati. Vaš profesionalni i moralni integritet koji ste pokazali u toku dosadašnjeg radnog angažmana na poziciji sudije vodio Vas je prema ovoj jako važnoj i odgovornoj funkciji. Želim Vam da budete uspješni u daljem radu koji će, ne sumnjam, biti u korist građana i uopšte javnog interesa“, kazao je predsjednik Husović.

Predsjednik Opštine Rahman Husović primio je danas sa svojim saradnicima predstavnike Asocijacije kineskih kompanija na čelu sa Hei Shiqiangom generalnim direktorom kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC).

 

radio logo

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!