Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje obavještava zainteresovanu javnost da je DOO ,,Drvo trend“ Rožaje donijeto Rješenje, broj UPI 06-322/20-372/3 od 26.11.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat poslovnog objekta za preradu drveta  na katastarskoj parceli broj 550/5 KO Koljeno I, opština Rožaje.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje obavještava zainteresovanu javnost da je Murić Avdulahu, Klanac bb - Rožaje, donijeto rješenje broj: UPI 06-322/20-373/2 od 26.11.2020. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za poljoprivredno gazdinstvo u selu Klanac, opština Rožaje na kat. parceli broj 288 KO Donja Lovnica.

-U četvrtak, 03. decembra , održaće se XVII (sedamnaesta) redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje. Prijedlog dnevnog reda koji je utvrđen na sjednicama klubova odbornika sadrži 37 tačaka. Zasijedanje počinje u 11h a direktan prenos možete pratiti putem našeg radijskog i televizijskog programa.

Postupajući po zahtjevu „UNIS-MP“ d.o.o. iz Rožaje, Sekretarijatat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine održao je javnu tribinu na temu ocjene Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat – farma za uzgoj živine na katasterskoj parceli broj 8/3/2 KO Balotiće, opštine Rožaje.

Dobrotvorno društvo Merhamet, obavještava zainteresovanu javnost da je raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/2021 godinu. 

Tursko-bosansko- sandžačko udruženje iz istanbulske opštine Bajrampaša doniralo je Rožajama zaštitnu medicinsku opremu čija je vrijednost dostigla 30 000 eura.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje, obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Avdulah Murić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat nabavke opreme za poljoprivredno gazdinstvo, traktor, u selu Klanac, opština Rožaje.

Predsjednik Opštine Rahman Husović obišao je sa saradnicima Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i razgovarao sa direktoricom te javne ustanove Dženitom Kurtagić kao i sa članovima dijela tima zaduženim za brigu o djeci koja su korisnici usluga.

Predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović, donio je Odluku o radnom vremenu za vrijeme privremenih mjera.

 Na osnovu člana  člana 5, 13 i 14  Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje, daje sljedeće

Postupajući po zahtjevu „UNIS-MP“ d.o.o. iz Rožaje Sekretarijatat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine zakazao je javnu tribinu na temu Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat – farma za uzgoj živine na katasterskoj parceli broj 8/3/2 KO Balotiće, opštine Rožaje, koja je trebala biti održana 20.11.2020.godine.

Centralna javna rasprava na predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, koja je trebala biti održana danas, 17.11.2020. godine nije održana zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela a koje se odnose na zabranu javnih okupljanja.
X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!